Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ตราสัญลักษณ์
วัฒนธรรมองค์กร
โครงสร้างองค์กร
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อบต.หนองเหล่า
บุคลากร
ผู้บริหารฝ่ายการเมือง
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
เอกสารดาวน์โหลด
แผนดำเนินงาน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อบัญญัติ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คู่มือปฏิบัติงาน
คู่มือการให้บริการ
รายงานสถานะทางการเงิน
ผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
รับเรื่องร้องทุกข์
กล่องถาม-ตอบ
สถิติการให้บริการ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภา
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เอกสารอื่นๆที่ต้องรายงาน
สัญญาอื่นๆ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ร้องเรียนการทุจริต


  แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
อบต.หนองเหล่า   งดให้ งดรับของขวัญ (์No Gift Policy) จากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก
โดยขอรับความปรารถนาดีผ่านบัตรอวยพร หรือสื่อออนไลน์
ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหน... (27 พ.ย. 2566)  
เปิดเผยราคากลางก่อสร้างห้องเก็บของพร้อมห้องน้ำ (14 พ.ย. 2566)  
ประชาสัมพันธ์การให้บริการนอกเวลาราชการและการให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการ(วันเ... (13 พ.ย. 2566)  
ประชาสัมพันธ์การให้บริการนอกเวลาราชการและการให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการ(วันเ... (13 พ.ย. 2566)
เรื่องขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562... (10 พ.ย. 2566)
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) 2566 (08 พ.ย. 2566)
เปิดเผยราคากลางก่อสร้างโรงอาหารสำหรับเด็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพน... (06 พ.ย. 2566)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2566 (03 พ.ย. 2566)
ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) อง... (31 ต.ค. 2566)
รายงานแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (11 ต.ค. 2566)
แผนตรวจสอบภายในประจำปี 2567 (11 ต.ค. 2566)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข... (09 ต.ค. 2566)
รายงานการประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2566 (05 ต.ค. 2566)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (05 ต.ค. 2566)
ประกาศ อบต.หนองเหล่า เรื่อง การต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างทั่วไปของ อบต.หนองเหล่า (05 ต.ค. 2566)
ประกาศกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่าย และเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงประจำปี... (03 ต.ค. 2566)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (03 ต.ค. 2566)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2566 (03 ต.ค. 2566)
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 (02 ต.ค. 2566)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.หนองเหล... (19 ก.ย. 2566)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านคุ... (03 พ.ย. 2566)  

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านคุ... (03 พ.ย. 2566)  

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านคุ... (03 พ.ย. 2566)  

โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่ม... (18 ส.ค. 2566)

โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่ม... (18 ส.ค. 2566)

โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่ม... (18 ส.ค. 2566)

โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่ม... (18 ส.ค. 2566)

โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่ม... (18 ส.ค. 2566)

โครงการปั่นจักรยาน สานสัม... (16 ส.ค. 2566)

โครงการส่งเสริมและอนุรักษ... (01 ส.ค. 2566)

โครงการปั่นจักรยาน สานสัม... (27 ก.ค. 2566)

โครงการส่งเสริมอาชีพทำขนม... (20 ก.ค. 2566)

โครงการส่งเสริมอาชีพทำขนม... (20 ก.ค. 2566)

โครงการส่งเสริมอาชีพทำขนม... (20 ก.ค. 2566)

โครงการส่งเสริมอาชีพทำขนม... (20 ก.ค. 2566)

โครงการส่งเสริมอาชีพทำขนม... (20 ก.ค. 2566)

โครงการส่งเสริมอาชีพทำขนม... (20 ก.ค. 2566)

โครงการส่งเสริมอาชีพทำขนม... (20 ก.ค. 2566)

โครงการส่งเสริมอาชีพทำขนม... (20 ก.ค. 2566)

โครงการส่งเสริมอาชีพทำขนม... (20 ก.ค. 2566)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เปิดเผยราคากลางก่อสร้างห้องเก็บของพร้อมห้องน้ำ (14 พ.ย. 2566)  
เปิดเผยราคากลางก่อสร้างโรงอาหารสำหรับเด็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพน... (06 พ.ย. 2566)  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2566 (03 พ.ย. 2566)  
รายงานแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (11 ต.ค. 2566)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข... (09 ต.ค. 2566)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (05 ต.ค. 2566)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2566 (03 ต.ค. 2566)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (03 ต.ค. 2566)
เปิดเผยทบทวนราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู บ้านคูขาด หมู่ 2 (เริ่มต้น... (18 ก.ย. 2566)
เปิดเผยทบทวนราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู หมู่ 6 (เริ่มต้นจากที่นา... (18 ก.ย. 2566)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566 (04 ก.ย. 2566)
เปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าก่อ หมู่ 9 (เริ่มต้นจากทาง... (30 ส.ค. 2566)
เปิดเผยราคากลางปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 (เร่ิมต้นจากบ้านนางมะลิ บุญย... (30 ส.ค. 2566)
เปิดเผยราคากลางปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 (เร่ิมต้นจากบ้านนางมะลิ บุญย... (30 ส.ค. 2566)
เปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าก่อ หมู่ 6 (เริ่มต้นจากบ้านนา... (30 ส.ค. 2566)
เปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเหล่า หมู่ 1 (เริ่มต้นจากที่... (27 ก.ค. 2566)
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู หมู่ 7 (จุดที่ 1 เริ่มต้น... (27 ก.ค. 2566)
เปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านคำหมี หมู่ 8 (เริ่มต้นจากที่นายลือศักดิ์ นิ... (27 ก.ค. 2566)
เปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคูขาด หมู่ 3 (เริ่มต้นจากที่นางป... (27 ก.ค. 2566)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข... (11 ก.ค. 2566)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

หมู่ที่ 11 ตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34150
โทรศัพท์ : 0-4542-9331 , 0-4542-9332 โทรสาร 045-231012  อีเมล์ : admin@tambonnonglao.go.th

Powered By tambonnonglao.go.th