Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ตราสัญลักษณ์
วัฒนธรรมองค์กร
โครงสร้างองค์กร
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
เอกสารดาวน์โหลด
แผนดำเนินงาน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อบัญญัติ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คู่มือปฏิบัติงาน
คู่มือการให้บริการ
รายงานสถานะทางการเงิน
ผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
รับเรื่องร้องทุกข์
กล่องถาม-ตอบ
สถิติการให้บริการ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภา
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เอกสารอื่นๆที่ต้องรายงาน
สัญญาอื่นๆ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ร้องเรียนการทุจริต


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ

“ตำบลหนองเหล่าน่าอยู่  การคมนาคมสะดวก  คนมีการศึกษา  คุณภาพชีวิตดี  มีรายได้”

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น
   1. ยกระดับคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาท้องถิ่น ให้มีความเข้มแข็ง
   2. พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง และแหล่งน้ำ
   3. ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม
   4. พัฒนาระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
   5. ป้องป้องและปราบปรามการทุจริต
   6. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
   1. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น
   2. ประชาชนมีความรู้ มีการศึกษา สามารถเรียนรู้ได้ทุกระดับและตลอดชีวิต
   3. เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน โดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา และแก้ไข ปัญหาชุมชนเอง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม
   4. ประชาชนมีระบบการคมนาคมที่สะดวก มีแหล่งน้ำที่เพียงพอกับความต้องการ
   5. เศรษฐกิจท้องถิ่น มีการเจริญเติบโต ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
   6. ประชาชนมีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ
   7. พัฒนาระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้เป็นธรรมและโปร่งใส
   8. ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

หมู่ที่ 11 ตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34150
โทรศัพท์ : 0-4542-9331 , 0-4542-9332 โทรสาร 045-231012  อีเมล์ : admin@tambonnonglao.go.th

Powered By tambonnonglao.go.th