Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ตราสัญลักษณ์
วัฒนธรรมองค์กร
โครงสร้างองค์กร
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
เอกสารดาวน์โหลด
แผนดำเนินงาน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อบัญญัติ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คู่มือปฏิบัติงาน
คู่มือการให้บริการ
รายงานสถานะทางการเงิน
ผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
รับเรื่องร้องทุกข์
กล่องถาม-ตอบ
สถิติการให้บริการ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภา
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เอกสารอื่นๆที่ต้องรายงาน
สัญญาอื่นๆ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ร้องเรียนการทุจริต


  แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
อบต.หนองเหล่า   งดให้ งดรับของขวัญ (์No Gift Policy) จากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก
โดยขอรับความปรารถนาดีผ่านบัตรอวยพร หรือสื่อออนไลน์
ประกาศ อบต.หนองเหล่า เรื่องประก่าศใช้แผนสุขภาพชุมชนกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หน... (16 ธ.ค. 2565)  
ประกาศ อบต.หนองเหล่า เรื่องประก่าศใช้แผนสุขภาพชุมชนกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หน... (16 ธ.ค. 2565)  
ประกาศ อบต.หนองเหล่าเรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลหรือข้าราช... (16 ธ.ค. 2565)  
ประกาศ อบต.หนองเหล่า เรื่อง ให้พนักงานส่วนตำบลพ้นการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (08 ธ.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการประเมินตนเองการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลหนอ... (30 พ.ย. 2565)
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.หนองเหล่า (18 พ.ย. 2565)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (... (11 พ.ย. 2565)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ... (01 พ.ย. 2565)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565 (01 พ.ย. 2565)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข... (12 ต.ค. 2565)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (05 ต.ค. 2565)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ... (05 ต.ค. 2565)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2565 (05 ต.ค. 2565)
ประกาศกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่าย และเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงประจำปี... (03 ต.ค. 2565)
เปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเหล่า หมู่ 10 (เริ่มต้นจากบ... (15 ก.ย. 2565)
เปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำหมี หมู่ 8 (เริ่มต้นจากที่นายท... (15 ก.ย. 2565)
เปิดเผยราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู บ้านหนองเหล่า หมู่ 11 (เริ่มต้น... (15 ก.ย. 2565)
เปิดเผยราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู บ้านโพนเมือง หมู่ 4 (จุดที่ 1 ... (15 ก.ย. 2565)
เปิดเผยราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู บ้านหนองเหล่า หมู่ 1 (จุดที่ 1 ... (15 ก.ย. 2565)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 (13 ก.ย. 2565)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

No Gift Policy (16 ธ.ค. 2565)  

โรงเรียนผู้สูงอายุปีงบประ... (06 ธ.ค. 2565)  

โรงเรียนผู้สูงอายุปีงบประ... (06 ธ.ค. 2565)  

โรงเรียนผู้สูงอายุปีงบประ... (06 ธ.ค. 2565)

โรงเรียนผู้สูงอายุปีงบประ... (06 ธ.ค. 2565)

โรงเรียนผู้สูงอายุปีงบประ... (06 ธ.ค. 2565)

โรงเรียนผู้สูงอายุปีงบประ... (06 ธ.ค. 2565)

26 มิ.ย. วันต่อต้านยาเสพต... (26 มิ.ย. 2565)

26 มิ.ย. วันต่อต้านยาเสพต... (26 มิ.ย. 2565)

26 มิ.ย. วันต่อต้านยาเสพต... (26 มิ.ย. 2565)

26 มิ.ย. วันต่อต้านยาเสพต... (26 มิ.ย. 2565)

26 มิ.ย. วันต่อต้านยาเสพต... (26 มิ.ย. 2565)

26 มิ.ย. วันต่อต้านยาเสพต... (26 มิ.ย. 2565)

26 มิ.ย. วันต่อต้านยาเสพต... (26 มิ.ย. 2565)

26 มิ.ย. วันต่อต้านยาเสพต... (26 มิ.ย. 2565)

15 มิถุนายน วันไข้เลือดออ... (14 มิ.ย. 2565)

15 มิถุนายน วันไข้เลือดออ... (14 มิ.ย. 2565)

แบบประเมินความพึงพอใจของป... (26 พ.ค. 2565)

โครงการเผชิญการระบาดของ C... (18 มี.ค. 2565)

โครงการเผชิญการระบาดของ C... (18 มี.ค. 2565)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565 (01 พ.ย. 2565)  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ... (01 พ.ย. 2565)  
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข... (12 ต.ค. 2565)  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (05 ต.ค. 2565)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2565 (05 ต.ค. 2565)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ... (05 ต.ค. 2565)
เปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเหล่า หมู่ 10 (เริ่มต้นจากบ... (15 ก.ย. 2565)
เปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำหมี หมู่ 8 (เริ่มต้นจากที่นายท... (15 ก.ย. 2565)
เปิดเผยราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู บ้านหนองเหล่า หมู่ 11 (เริ่มต้น... (15 ก.ย. 2565)
เปิดเผยราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู บ้านโพนเมือง หมู่ 4 (จุดที่ 1 เ... (15 ก.ย. 2565)
เปิดเผยราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู บ้านหนองเหล่า หมู่ 1 (จุดที่... (15 ก.ย. 2565)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565 (02 ก.ย. 2565)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ... (02 ก.ย. 2565)
เปิดเผยราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู บ้านหนองเหล่า หมู่ 10 (จุดที่ 1... (19 ส.ค. 2565)
เปิดเผยราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู บ้านป่าก่อ หมู่ 9 (เริ่มต้นจากบ้... (19 ส.ค. 2565)
เปิดเผยราคากลางก่อสร้างลานอเนกประสงค์ บ้านโพนเมือง หมู่ 5 (19 ส.ค. 2565)
เปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าก่อ หมู่ 6 (เริ่มต้นจากทางหลว... (19 ส.ค. 2565)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ... (04 ส.ค. 2565)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2565 (04 ส.ค. 2565)
เปิดเผยราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู บ้านคูขาด หมู่ 3 (จำนวน 3 จุด... (27 ก.ค. 2565)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

หมู่ที่ 11 ตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34150
โทรศัพท์ : 0-4542-9331 , 0-4542-9332 โทรสาร 045-231012  อีเมล์ : admin@tambonnonglao.go.th

Powered By tambonnonglao.go.th